'' Thang House '' by Vo Trong Nghia 建筑师 (VTN 建筑师) 很荣幸在住宅类别中获胜 - 单打 & '' Viettel Academy '' 荣获学院优异奖 - 位于 2020 年Futurarc 绿色竞赛领导奖。

2021-07-05 14:44:47